OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Príroda

Zákonom chránená rastlina a živočích - červenou farbou.
Liečivá rastlina - zelenou farbou.
Jedovatá rastlina - modrou farbou.

Geológia:

Na svahoch dolín a potokov rastú typické, čisto prírodné  listnaté dubovo- hrabové lesy. V nich je veľa studničiek a prameňov. Niektoré miesta v doline rieky Krupinica sú o niekoľko stupňov teplejšie ako ostatné (vďaka termálnym prameňom). Skôr sa v tých miestach roztopí sneh a v ich okolí rastie zákonom chránená snežienka jarná. V na dne dolín sú prameniská, močariská, mokrade, mokré lúky, a pod...  
V týchto dolinách sú takzvané "jarné vodopády". To znamená, že v ich korytách tečie voda len na jar, keď  voda steká z lúk a polí do dovtedy suchých korýt. V lete v nich tečie veľmi málo vody, alebo sú úplne vysušené. Ale za to môžete vidieť ich kamenné múry a korytá. Tie horniny sú pravdepodobne vulkanického pôvodu, keďže Krupinská planina vznikla sopečnou činnosťou (Neviem to naisto, pretože nie sú záznami o geologických výskumoch v tejto oblasti). 
Uňatín a celá Krupinská planina vznikla v treťohorách, v neogéne (popri Alpínsko- himalajskom vrásnení), dovtedy na tomto území bolo more. Dôkazom z tohto obdobia je skamenelina žraločieho zubu najdená v Uňatíne.
 Jarný vodopád, keď sa topí sneh. Jarný vodopád v máji.
 
 Mokrade a prameniská v doline rieky Krupinica.
 
Uňatínsky močiar.
 
Priemerná ročná teplota vzduchu- 8,2 C.
Najchladnejším mesiacom v roku je zvyčajne január, jeho priemerné teploty sa pohybujú- okolo -1 až -3 C.
Najteplejším mesiacom v roku je júl s dennou teplotou- 18 až 20 C. Niekedy dosahuje až 30 C.
Ročný úhrn vodných zrážok dosahuje v priemere- 800 až 831 mm.
Pôdne druhy- stredne ťažké pôdy (hlinité) 
Pôdne typy- kambizeme (hnedé lesné pôdy)

Flóra- rastlinstvo:

V lesoch rastú stromy: dub letný, dub zimný, dub cerový, hrab obyčajný, buk lesný, breza previsnutá, javor horský, osika, na čistinkách lipa malolistá, borovica lesná, borovica čierna, jedľa biela,........
Popri vodných plochách rastú: rôzne druhy vŕb a topoľov, jelša lepkavá,........ 
Z krovín tu rastú: lieska obyčajná, hloh obyčajný, drieň obyčajný, baza čierna, baza červená, trnka obyčajná, ostružina krovina, ostružina malina, egreš,.......
Byliny v chotári: snežienka jarná, fialka voňavá, fialka trojfarebná, fialka roľná, prvosienka jarná, konvalinka voňavá, iskerník zlatožltý, iskerník prudký, jagavka vetvistá, bodliak kopcovitý, ľalia zlatohlavá, hniezdovka hlístová, vstavač obyčajný, rumanček pravý, nechtík lekársky, čakanka obyčajná, repík lekársky, praslička roľná, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, materina dúška, podbeľ liečivý, medovka lekárska, pľúcnik lekársky, kokorík voňavý, jahoda obyčajná, veternica lesná, veternica iskerníkovitá, veterník žltuškovitý, kostihoj močiarny, kostihoj lekársky, klinček lesklý, klinček kartuziánsky, rebríček hrebenitý, ostrík močiarny, ostrica tôňomilná, jesienka obyčajná, ostrôžka poľná metlinatá, iskerník odnožený,....................................    
 Veterník žltuškovitý.
  Ľalia zlatohlavá.  
 
  Fialka voňavá.
  Dubovo- hrabový les v doline rieky Krupinica. (V máji 2009- Na konci februára 2009).
 
 Dolina rieky Krupinica. (Koniec februára- 2009)
 Veternica iskerníkovitá.
 Pľúcnik lekársky. 
 Prvosienka jarná.

Fauna- živočíšstvo:

Bezstavovce:

Krivák obyčajný, črievička véľká, ploskuľa biela, potápnik obrubený, potápnik šikmí, fúzač, šidlo, pijavica konská, splošťuľa bahenná, roháč, jasoň červenooký, vodomerka obyčajná, vidlochvost féniklový, vidlichvost ovocný,
korčuliarka vrchovská, podenka veľká, pošvatka žltozelená, potočník rombický, vodniak vysoký, rak bahenný, rak riečny, modlivka zelená, mravec hôrny, korítko riečne,....................
 Vodniak vysoký.  Potočník rombický. Májka fialová.

Stavovce:

Ryby: jalec hlavatý, jalec tmavý, jalec maloústy, pstruh potočný, podustva severná, karaz striebristý, belička európska, plotica červenooká, čík európsky, pĺž severný, pĺž zlatistý, hrúz kesslerov, čerebľa pestrá,....
Obojživelníky: žaby (ropucha bradavičnatá, ropucha zelená, skokan hnedý, skokan ostropiský, skokan štíhly, skokan zelený, rosnička zelená, kunka obyčajná, kunka žltobruchá, hrabavka škvrnitá,...), mloky (salamandra škvrnitá, mlok bodkovaný,...).
Plazy: krátkonôžka štíhla, jašterice (jašterica zelená, jašterica živorodá, jašterica krátkohlavá, jašterica múrová, slepúch lámavý), hady (užovka obojková, užovka fŕkaná, užovka stromová, užovka hladká, vretenica severná.)
Vtáky: kačica divá, rybárik riečny, bocian čierny, bocian biely, volavka popolavá, sluka hôrna, slávik červienka, sojka škriekavá, vrana túlavá, havran čierny, jastrab lesný, myšiak lesný, sokol myšiak, sokol sťahovavý, sova obyčajná, kuvík plačlivý, jarabica poľná, bažant poľný, sýkorka bielolíca, sýkorka belasá, lastovička domová, belorítka domová, a veľa ďalších.
Cicavce: jeleň lesný, srnec lesný, daniel škvrnitý, muflón lesný, niekoľko druhov netopierov, vydra riečna, ondatra pižmová, líška hrdzavá, diviak lesný, mačka divá, zajac poľný, kuna lesná, tchor obyčajný, jež bledý, veverica obyčajná, jazvec lesný, v doline rieky Krupinica sa našiel mŕtvy rys ostrovid,.............
 Stádo srncov lesných
 Jašterica krátkohlavá
 Skokan štíhly
Kačica divá
Pstruh potočný a jalec hlavatý
 Mlok bodkovaný (V štádiu larvy.)